Home

Urgency incontinentie NHG

Mictieklachten bij mannen NHG-Richtlijne

NHG Guideline on urinary incontinence in wome

(including guidelines for SUI, urgency (urinary) incontinence, and mixed urinary incontinence) and for fecal incontinence. viz. the NHG-standaard Incontinentie voor urine (M46) of the Dutch College of General Practitioners (NHG),2 the Richtlijn Stressincontinentie bij de vrou A L M Lagro-Janssen, H P Breedveldt Boer, J J A M Van Dongen, T J J Lemain, D Teunissen, B Van Pinxteren, NHG-Standaard Incontinentie voor urine, NHG-Standaarden voor de huisarts 2009, 10.1007/978-90-313-6614-9, (792-806), (2009) Herziene NHG-Standaard Incontinentie voor urine bij vrouwen en bijbehorende voorlichting. Deze tweede herziening van de standaard bespreekt de diverse behandelingsopties bij stress- en urgency-incontinentie (voorheen urge-incontinentie) bij vrouwen. Bij stressincontinentie heeft het midurethrale bandje een prominentere plaats gekregen Nederlandse richtlijn, Urine-incontinentie voor de tweede- en derdelijnszorg, versie 2.0, 2014 NHG-standaard, Incontinentie voor urine bij vrouwen, 2015 Behar N, Groutz A. Pelvic floor muscle training for female urinary stress incontinence: five years outcome Aandrangincontinentie en urge-incontinentie. De medische term voor aandrangincontinentie is urge-incontinentie, afgeleid van het Engelse woord 'urge' dat aandrang betekent. Aandrangincontinentie komt voor bij ongeveer 1 op de 10 vrouwen boven de 65, maar ook jongere vrouwen én mannen kunnen met deze vorm van urineverlies te maken krijgen

Urge incontinence is caused by involuntary actions of the bladder muscles. These may occur because of damage to nerves of the bladder, the nervous system, or muscles themselves. Such damage may be. Content type: NHG richtlijn; Published: 01 July 2021; Gebruik van mirabegron bij urge-incontinentie Authors. Lisanne Lemmens; Floris van de LaarInd; Content type: Nieuws; Published: 01 July 2021; View all articles For authors Contact the journal. Explore Online. Van de vrouwen boven de 40 jaar heeft bijna 35% klachten van urine-incontinentie. In de NHG-Standaard Incontinentie voor urine staan de richtlijnen voor de behandeling beschreven, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen urge- en stressincontinentie. Gezien het verschil in behandeling is het van belang bij incontinentie aan de hand van de anamnese de juiste diagnose te stellen

Practice guideline 'Urinary incontinence in women' from

Urge incontinentie: wat is het, wat is de oorzaak en hoe te behandelen? Wanneer u last heeft van urge incontinentie kunt u moeilijk uw plas ophouden. U kunt dan in één keer de aandrang krijgen om te moeten plassen waarbij het vaak te laat is om het toilet nog te halen Drug-induced urinary incontinence. Urinary incontinence occurs when one of the continence mechanisms fails. The incidence of urinary incontinence rises with increasing age, in both men and women. The exact cause of this has not yet been established. Urinary incontinence occurs in several forms, including stress incontinence, urge incontinence.

urgency-incontinentie - Farmacotherapeutisch Kompa

Ook in de onlangs herziene NHG-Standaard Incontinentie voor urine zijn vooral oefeningen van de bekkenbodemspieren en blaastraining van belang en spelen geneesmiddelen een ondergeschikte rol. Voor oestrogenen is bijvoorbeeld geen plaats meer. Vaak vragen patiënten incontinentiemateriaal aan zonder consult. In de praktijk loopt in een casus de kernpunten van de standaard door Urine-incontinentie is een frequent voorkomend probleem. In de eerste lijn heeft het pessarium bij vrouwen een prominentere plaats gekregen bij de behandeling van stressincontinentie. Bij ernstige stressincontinentie is in overleg met de vrouw te overwegen conservatieve therapie over te slaan en direct te kiezen voor een midurethraal bandje Het beleid bij mannen met incontinentie voor urine staat beschreven in de NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen. De term urge-incontinentie is vervangen door urgency-incontinentie. De standaard bevat een overzicht van kenmerken van de verschillende behandelopties bij stress- en urgency-incontinentie Bij patiënten met ongewild urineverlies moet in eerste instantie onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende soorten ongewild urineverlies. De anamnese is hierbij het belangrijkste diagnosticum. Daarnaast moet een indruk worden verkregen van de ernst van het urineverlies en de gevolgen voor de patiënt. Bij urge-, stress- en gemengde incontinentie is verder aanvullend onderzoek meestal. NHG-standaard 'Incontinentie voor urine bij vrouwen' When bladder training is ineffective in urgency incontinence, the GP will discuss the pros and cons of adding an anticholinergic agent. Exercise therapy can take place in the GPs practice or under supervision of a pelvic physical therapist

In de herziene standaard 'Incontinentie voor urine bij vrouwen' van het Nederlands Huisartsen Genootschap staan richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van volwassen vrouwen met klachten van stressincontinentie, urgency-incontinentie en gemengde incontinentie.1Achtergrond. Urine-incontinentie komt bij een kwart tot de helft van de volwassen vrouwen vanaf circa 45 jaar voor en kan. Urine-incontinentie is een veel voorkomend probleem, vooral bij ouderen. Veel patiënten met urine-incontinentie zoeken geen hulp bij de huisarts en als ze hulp zoeken, is de behandeling vaak niet optimaal. Door een goede anamnese en lichamelijk onderzoek, kan in de meeste gevallen het type incontinentie worden bepaald en kan met behulp van adviezen en oefentherapie de incontinentie worden.

Urge incontinence is classified under the overactive bladder syndrome. Mixed incontinence is involuntary urine loss that occurs both when abdominal pressure increases and in association with a sudden urge to urinate. Reflex incontinence results from the spontaneous contraction of the bladder in the absence of a normal urge to urinate

Gert Holstege, MD, PhD, holstege23@gmail.comThe University of Queensland, Queensland Brain Institute, Department Asia Pacific Center for Neuromodulation, Brisbane, Queensland, Australia Received 17 March 2016, Accepted 29 April 2016, Available online 4 June 2016 Abstract Introduction - The brain has two goals: survival of the individual and survival of the species Bij aandrang-incontinentie voelt u plotseling sterke aandrang om te plassen. U kunt de plas niet ophouden tot u het toilet bereikt. Aandrang-incontinentie gaat soms samen met inspannings-incontinentie. U verliest dan (ook) urine bij inspanning zoals hoesten, niezen, lachen, bukken, tillen, traplopen, rennen of springen. Plas ophouden Urinary incontinence is a social and disabling problem affecting large numbers of elderly women. Prevalence of incontinence for noninstitutionalized women (age 60 years and older) ranges from 25% to 38% (1, 2).Often the development of urinary incontinence precipitates institutionalization 1 Stappenplan urine-incontinentie in de eerste lijn Preventie van urine-incontinentie en complicaties bij zelfstandig wo.. Take control over your bladder with the physiotherapist recommended YoniFlex. Canadian mother starts company to support women's pelvic floor healt

Behandeling urge-incontinentie kan veel doelmatiger

Urgency-incontinentie (voorheen urge-inconti-nentie3): onwillekeurig urineverlies samen-gaand met of direct voorafgegaan door een plotse, onhoudbare mictiedrang. Deze vorm van incontinentie maakt onderdeel uit van het overactieveblaassyndroom. Gemengde incontinentie: onwillekeurig urine-verlies, zowel tijdens momenten van intra Ontlastingsincontinentie is het ongewild verlies van ontlasting of het niet kunnen ophouden van ontlasting. Incontinentie van ontlasting komt vrij veel voor. Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 100.000 mensen met ontlastingsincontinentie. In het laatste deel van de dikke darm, de endeldarm, wordt ontlasting tijdelijk opgeslagen Urine-incontinentie is ongewild urineverlies. Dit kan continue aanwezig zijn, of af en toe. Het komt vaak voor bij kleine kinderen; daarom is afgesproken dat de diagnose pas kan worden gesteld bij kinderen vanaf 5 jaar. Van alle schoolgaande kinderen heeft 6 tot 9 procent overdag last van een vorm van ongewild urineverlies

Psychosocial Impact of Urinary Incontinence in the

1. Teunissen D, Dekker JH, Lagro-Janssen LAM, Berghmans LCM, Uijen JHJM, Mientjes GHC, et al. NHG-Standaard 'Incontinentie voor urine bij vrouwen' (tweede herziening). Huisarts Wet 2015; 58: 368-375. 2. Blanker MH, Breed SA, van der Heide WK, Norg RJC, de Vries A, Wolters RJ, et al. NHG-Standaard 'Mictieklachten bij mannen' Background Only a small proportion of older people with urinary incontinence seek help, despite the availability of adequate treatment. Aim To ascertain the patient-and disease-specific factors that determine whether medical care for urinary incontinence is sought by independently living older people with urinary incontinence. Design of study Qualitative and quantitative analyses of interview. 4 5.3.1. Bacteriële huidinfecties.. 17 5.3.2 Om die reden is het aan de huisarts om in te schatten of de NHG-Standaard Urineweginfecties of de (11%), hoge aandrang (16%), urge-incontinentie (17%), ophoudmanoeuvres of buikpersgebruik (24%). 27 Een Braziliaans onderzoek bij 580 kinderen kwam op een prevalentie van 24%..

Vraagstelling Bij de behandeling van urine-incontinentie (UI) horen leefstijladviezen zoals verminderde vochtintake, afvallen, verminderde cafeïne- en alcohol-intake. Cafeïne bevordert de diurese en geeft een verhoogde detrusordruk. Er is echter weinig bekend over de invloed van cafeïne-intake op de mate van urine-incontinentie (UI) Behandeling urge-incontinentie kan veel doelmatiger. Tolterodine is het middel van eerste keus bij de medicamenteuze behandeling van patiënten met urge-incontinentie volgens de NHG-Standaarden Incontinentie voor urine bij vrouwen en Mictieklachten bij mannen. Als meer huisartsen dit advies opvolgen, is er een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk Mirabegron is een nieuw middel voor medicamenteuze behandeling van urgency-incontinentie. Er is nog weinig ervaring met dit middel in de praktijk, zeker met toepassing bij de populatie in de huisartsenpraktijk, met comorbiditeit. In een onderzoek lijkt mirabegron gelijkwaardig te zijn aan tolterodine qua effect op vermindering van het aantal incontinente episodes, maar er is kans dat eventuele. Het beleid bij mannen met incontinentie voor urine staat beschreven in de NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen. Urgency-incontinentie is vaak onderdeel van het overactieveblaassyndroom. Dit syndroom kan ook voorkomen zonder incontinentie; indien behandeling noodzakelijk is, is deze hetzelfde als bij urgency-incontinentie

Herziene NHG-Standaard Incontinentie voor urine bij

  1. Introduction. Urinary incontinence (UI) is a major health problem affecting many community‐dwelling adults, of whom 75% are women. Overall, the estimated prevalence of UI among adult (over 18 years) women living in the community is 25-30%, which is lower in younger age groups and higher in older age groups (Thomas et al., 1980; Holst and Wilson, 1988; Jolleys et al., 1988; Rekers et al.
  2. The main inclusion criterion was that women had stress, urge or mixed incontinence. Incontinence was defined as the involuntary loss of urine at least twice a month. Patients were excluded if there was a neurological cause for their incontinence, a tumour or infection in the pelvis, severe vaginal prolapse or if the symptoms were temporary
  3. The health care problem. In the Netherlands, annually €160 million is spent on incontinence pads [].Considering the ageing of the population a further increase in these expenditures is expected [5-7].Guidelines indicate that for most patients with UI pelvic floor muscle and/or bladder training is the best non-invasive treatment to solve the problem, rather than just compensate the urine loss.
  4. NHG-Standaard 'Incontinentie voor urine'. Achtergrond. Urineverlies tijdens drukverhogende momenten (inspanning, lachen, persen, niezen en hoesten) is stressincontinentie. Dit komt veel voor bij vrouwen. Urge-incontinentie betreft een verstoring van het geconditioneerde reflexmechanisme en leidt tot een plotse, onhoudbare mictiedrang
  5. der te drinken en zodoende

Over deze keuzehulp - Stressincontinentie keuzehul

Aandrangincontinentie - Abena Healthcar

Nederlands Huisartsen Genootschap : Zoekresultaten

What Is Mixed Incontinence? - WebM

Huisarts en wetenschap Home - Springe

Richtlijn Urine-incontinentie bij vrouwen Richtlijn Urine-incontinentie bij vrouwen INITIATIEF: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ORGANISATIE: CBO (tot 30 april 2009) Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (vanaf 1 mei 2009) SAMENWERKENDE ORGANISATIES: Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen, Afdeling Huisartsengeneeskunde/ Vrouwenstudies Medische. Urine-incontinentie is een veelvoorkomend probleem dat patiënten hindert in het dagelijks leven. De aandoening kan op verschillende manieren worden behandeld, zowel in de eerste als in de tweede lijn. Daarnaast zijn er initiatieven om de incontinentiezorg te verbeteren, zoals het betrekken van wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners bij de incontinentiezorg, ouderen screenen op. Effectiviteit en bijwerkingen op incontinentie van mirabegronin vergelijking met tolterodine met gereguleerde afgifte bij vrouwen met urgency-incontinentie in de huisartsenpraktijk. NHG-Richtlijnen

Video: Het onderscheid tussen urge- en stressincontinentie

Consumed: Urge-incontinentie (aandrang-incontinentie, reflex-blaas) Vereniging Nederlandse Incontinentie Verpleegkundigen Door bijeenkomsten en nieuwsbrieven worden leden van de vniv geïnformeerd over alles wat met incontinentie te maken heeft: incontinentieanamnese, materiaalkennis, nieuwe technieken, spreekuren, nuttige tips etc Drie vrouwen met gemengde incontinentie ervaren de meest negatieve invloed op de levenskwaliteit. Vijf vrouwen kiezen voor kinesitherapie, de overige 10 krijgen thuisoefeningen mee. Zowel de thuisoefeningen als de kinesitherapie geven bij 12 van de 15 vrouwen een toename van de levenskwaliteit van 5,5% tot 50% NHG-standaard urine-incontinentie Anamnese - Type incontinentie o Urineverlies tijdens hoesten, niezen, springen, tillen, rennen o Urineverlies met sterke aandranggevoelens o Continu verlies van urine, zonder aandrang - Omvang urineverlies o Hoeveelheid o Frequentie - Gevolgen dagelijkse leven - Aanwijzingen onderliggende aandoening o. Daarnaast kan urge-incontinentie toenemen, kan het slijmvlies snel bloeden bij aanraking en kan een bestaande verzakking verergeren. Libido en orgasme hebben geen verband met vaginale atrofie mirabegron vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Bij urgency-incontinentie is blaastraining eerste keus. Indien deze onvoldoende effectief is, ondersteun dan de behandeling met een oraal anticholinergicum met gereguleerde afgifte en/of eenmaal daagse dosering (darifenacine, fesoterodine, tolterodine, solifenacine)

Urge incontinentie: oorzaak, behandeling, tips

Urine-incontinentie is ongewenst urineverlies [1 NHG-Werkgroep Incontinentie voor urine bij vrouwen. NHG-Standaard Incontinentie voor urine bij vrouwen (tweede herziening). Huisarts Wet. 2015;58(7):368-75.]. Er zijn drie typen: stressincontinentie, urgency-incontinentie en gemengde incontinentie Urge-incontinentie Urineverlies bij druk verhogende momenten en urineverlies waarbij een sterke aandrang aan vooraf gaat Gemengde incontinentie Fecale incontinentie Vervolg NHG Standaard, 2014 •Operatielitteken(s) •Tumoren onderin de buik •Urogenitale prolaps •Palpabele blaa onderscheid gemaakt in urine-incontinentie (uiteenvallend in richtlijnen voor SUI, urgency (urine-)incontinentie en gemengde urine-incontinentie) en fecale incontinentie. De KNGF-richtlijn Stress urine-incontinentie uit 1998 beschreef uitsluitend het fysiotherapeutisch handelen bij volwassen vrouwen met SUI

bij urge-incontinentie is er een plotse drang om te plassen (urgency) waardoor je soms te laat op het toilet geraakt. - bij stressincontinentie kan er wat urineverlies zijn tijdens lichamelijke inspanningen of belasting, en bij verhoogde druk zoals plotse schokken, hoesten, niezen, lachen of persen De behandeling van urge-incontinentie bestaat uit het voorschrijven van spasmolytica voor de blaas. Vanwege het anticholinerge effect is voorzichtigheid geboden bij oudere patiënten en bij patiënten met cognitieve stoornissen gezien de potentiele bijwerkingen op cognitief gebied. Het NHGontwikkelt een NHG-Standaard Parkinson die is.

Herziene NHG-Standaard Incontinentie voor urine bij

Urge-incontinentie is de klacht van onwillekeurig urineverlies, samengaand met of direct voorafgegaan door een plotselinge, onhoudbare drang om te plassen. Het reflexmechanisme om het plassen tegen te houden werkt niet goed. Angst voor incontinentie kan vervolgens een vicieuze cirkel doen ontstaan solifenacine vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Bij urgency-incontinentie is blaastraining eerste keus. Indien deze onvoldoende effectief is, ondersteun dan de behandeling met een oraal anticholinergicum met gereguleerde afgifte en/of eenmaal daagse dosering (darifenacine, fesoterodine, tolterodine, solifenacine)

Bij incontinentie, ofwel urineverlies, is er sprake van het niet goed kunnen ophouden van urine. Het ontstaat bij mannen vaak op hogere leeftijd of als gevolg van een operatie. Lees hier meer over de oorzaak en behandelmogelijkheden Ontspan de bekkenbodemspieren 6 tellen. Doe deze oefening 10 keer achter elkaar (6 tellen knijpen, 6 tellen ontspannen). Eén oefensessie van 10 keer knijpen en ontspannen duurt ongeveer 2 tot 3 minuten. Neem in het begin de tijd. Doe de oefening eerst op de grond. Ga op uw rug liggen, met gebogen benen en uw voeten op de grond Urge-incontinentie Anticholinergica: veiligheid bij (kwetsbare) ouderen Transparantiefiche Urine-incontinentie 2011, NHG Standaard Urine-incontinentie 2006, CKS 2009 •Ouderen worden vaak geëxcludeerd uit klinische trials •Weinig gegevens over veiligheid Studies met oudere voor urine staat beschreven in de NHG- Standaard Mictieklachten bij mannen. Urgency-incontinentie is vaak onder- deel van het overactieveblaassyndroom. Dit syndroom kan 00k voorkomen zon- der incontinentie; indien behandeling noodzakelijk is, is deze hetzelfde als bij urgency-incontinentie. De achter- gronden van reflexincontinentie, con

Aanleiding voor het maken van de richtlijn. De vorige NVU-richtlijnen aangaande urine-incontinentie bij volwassenen zonder neurogeen blaaslijden stammen uit 2002 (Urge-incontinentie en Stress-incontinentie) en 2003 (Stress-incontinentie bij de vrouw). Deze richtlijnen zijn gedateerd en monodisciplinair. In 2011 is op initiatief van de NVOG een. The EAU brings together the voices of medical professionals, researchers, innovators and patients on a European platform to keep urological topics on the agendas of the authorities. Networking with Peers. The EAU offers a wide range of events and courses to interact with the best specialists in the field of urology Dit noem je ook wel urge-incontinentie. Deze aandrang komt plots op en is zo sterk dat het voor kan komen dat je niet op tijd bij een toilet bent. De aandrang om te moeten plassen, kan opkomen doordat je bijvoorbeeld stromend water hoort of een deur opent. Je associeert deze geluiden met plassen en kunt het niet meer ophouden

tolterodine vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Bij urgency-incontinentie is blaastraining eerste keus. Indien deze onvoldoende effectief is, ondersteun dan de behandeling met een oraal anticholinergicum met gereguleerde afgifte en/of eenmaal daagse dosering (darifenacine, fesoterodine, tolterodine, solifenacine) Urge-incontinentie kan komen door: Afwijkingen van de blaas (infecties, stenen, overactiviteit, tumoren) Ingroei van tumoren van buiten de blaas. Bestraling. Chemotherapie met bepaalde middelen, bijvoorbeeld cyclofosfamide of ifosfamide. Andere oorzaken, zoals neurologische oorzaken (beroerte, dwarslaesie Lagro-Jansen ALM, Breedveldt Boer HP, van Dongen JJAM, Lemain TJJ, Teunissen D, Van Pinxteren B. NHG-standaard incontinentie voor urine. Huisarts Wetensch. 2006; 49 (10):501-510

Objective To gain insight into the use of quality systems to improve urinary incontinence (UI) care in older adults receiving home care and to assess the associations between these quality systems and UI-related process and patient outcomes. Design Cross-sectional survey. Setting 19 home care agencies in the Netherlands comprising 155 home care teams Urgency-incontinentie geeft patiënten veel stress Check geregeld of je iets meer kunt betekenen voor patiënten die incontinentiemateriaal gebruiken, ook als ze dit al jaren doen, is het advies van hoogleraar urogynaecologie prof dr. Jan-Paul Roovers aan apothekers en huisartsen Urge-incontinentie (ook aandrangsincontinentie genoemd) is een vorm van urine-incontinentie. Bij urge-incontinentie is er sprake van een plotselinge, sterke aandrang tot plassen samengaand met of gevolgd door ongewild urineverlies. Urge-incontinentie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en het aantal gevallen neemt toe met het klimmen der. Blaastraining bij Urge-incontinentie • In eigen beheer of via bekkenfysiotherapeut • Mictiedagboek • Kortste periode 5-15 minuten verlengen • Effectiviteit: 80,7% reductie tov oxybutinine 68,5% en placebo 39% bij 55+ • Bij hypertone bekkenbodem->V bekkenfysi NHG-standaard 'Incontinentie voor urine bij vrouwen' By Z Damen-van Beek, D Teunissen, J H Dekker, - The Dutch College of General Practitioners' (NHG) practice guideline 'Urinary incontinence in women' provides guidelines for diagnosis and management of stress, urgency and mixed urinary incontinence in adult women.- urgency and mixed.

De NHG-Standaard Incontinentie voor urine (2006) raadt aan om in de eerste plaats bekkenbodemspieroefeningen uit te voeren bij stressincontinentie (geen geneesmiddelen) en blaastraining bij urge-incontinentie (of een gemengde vorm van incontinentie) . Bij onvoldoende resultaat van blaastraining bij patiënten met urge-incontinentie kan men een. In deze PIN maakt u kennis met twee vrouwen die last hebben van urine-incontinentie. Aan de hand van hun situatie past u de richtlijnen uit de NHG-Standaard Incontinentie voor urine bij vrouwen toe o A systematic review of etiological factors for postpartum fecal incontinence. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2010. Erik Hendrik NHG standaard - Mictieklachten bij mannen. Bekkenbodemfysiotherapie. Opvangmaterialen (met preventie vochtletsel) Adviezen mbt mictie frequentie en uitstellen van mictie. Overweeg het geven van een anticholinergicum gedurende 6 weken bij urge incontinentie of overactieve blaassyndroom indien de bovenstaande adviezen onvoldoende effect hebben. Daniel R et al. Female stress urinary incontinence. BMJ. 1 februari 2010;340:b5533. Anamnese Stressincontinentie is een frequent probleem dat vooral voorkomt bij oudere, postmenopauzale vrouwen. Andere risicofactoren zijn obstetrisch (vaginale bevallingen, instrumentaties) en obesitas. Minder dan de helft van de vrouwen met stressincontinentie raadpleegt echter een arts

oxybutynine vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Bij urgency-incontinentie is blaastraining eerste keus. Indien deze onvoldoende effectief is, ondersteun dan de behandeling met een oraal anticholinergicum met gereguleerde afgifte en/of eenmaal daagse dosering (darifenacine, fesoterodine, tolterodine, solifenacine) Urge incontinentie kwam even vaak voor in beide groepen. Bij de TVT-procedures waren er 15 gevallen van beperkte beschadiging van de blaas door plaatsing van de trocar waardoor een kleine bijkomende hechting nodig was, tegenover geen in de TOT-groep

PPT - Huisartsen 2011 PowerPoint Presentation, freeIs appbehandeling voor urine-incontinentie bij vrouwen inCompendium/heelkunde/gynaecologieDoreth TEUNISSEN | Medical Doctor | Phd, GP | Radboud

behandeling en standaard zorg voor incontinentie volgens de NGH-standaard. De app bevat een behandelprogramma gebaseerd op de NHG-standaard met blaastraining en bekkenbodemspieroefeningen. Vrouwen met stress-, urgency- of het gemengde type urine incontinentie waren geschikt deelname als zij ≥ 2 kee Stress- en urge incontinentie moeten onderscheiden worden. Typisch is er urineverlies bij Valsalvamaneuvers (lachen, hoesten, niezen, en evt. ook bij rechtstaan of stappen in ernstige gevallen). Vaak is er een mengbeeld waarbij bepaald moet worden welk type op de voorgrond staat De redenen hiervoor kunnen zijn dat er sprake is van (urge)incontinentie voor ontlasting, een eerdere (traumatische) partus in de anamnese of dat men geïnformeerd wil zijn over de continentiereserve NHG-standaard Incontinentie voor urine. Huisarts Wet, 38 (2) (1995), pp. 71-80. KNGFrichtlijn Stress urine-incontinentie. Conservative treatment of urge urinary incontinence in woman, a systematic review of randomized clinical trials. BJU International, 85 (2000).